Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Jaarverslag 2017

Sterk werk

Binnen het sociale domein zorgen de transities op het gebied van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet voor veranderingen. Vanuit de overheid
worden middels deze transities de burgers centraal gesteld, een beroep gedaan op de
zelfredzaamheid van de burgers en bezuinigingen gerealiseerd.
Zorg- en welzijnsinstellingen dienen hierbij in snel tempo hun hulp- en dienstverlening anders
vorm te geven om de taken binnen de nieuwe wetgeving uit te kunnen voeren. Een belangrijk
aspect binnen de transities is het interdisciplinair samenwerken waarbij de dienst- en hulpverlening
laagdrempelig wordt aangeboden. Professionals uit verschillende organisaties en disciplines
moeten samenwerken om te komen tot één gezin, één plan.
Ook Welzijn Kampen, een brede welzijnsinstelling, anticipeert op deze ontwikkelingen. In deze
publicatie kunt u lezen welke bijdrage zij hieraan in 2017 heeft geleverd.

Publiek jaarverslag 2017

Mocht u een gedrukte versie van het jaarverslag willen ontvangen,
stuur dan een bericht naar info@welzijnkampen.nl