Welzijn Kampen
Wat wil je weten van

Respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat hij of zij even tijd voor zichzelf
heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Waarom respijtzorg? Welke vormen zijn er? En is er financiering mogelijk?

Waarom respijtzorg?
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even
vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt
die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Vormen van respijtzorg
Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd en kan uitgevoerd worden
door een beroepskracht, iemand uit uw eigen netwerk of uit het netwerk van degene voor wie u zorgt, maar ook door een vrijwilliger.
De inzet van respijtzorg kan incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de
zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

Financiering
Soms is respijtzorg gratis, bijvoorbeeld in het geval van vrijwilligerswerk. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger bij
voldoende financiële mogelijkheden overwegen die zelf te betalen. Ook is het soms mogelijk respijtzorg vergoed krijgen:

• Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo.
In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke
eigen bijdrage.
• Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook
respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de
aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
• Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk
vanuit de aanvullende verzekering.
• Vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling.
Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
• Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit een van deze vier wetten.

Iedere mantelzorgsituatie is anders. Het is daarom goed om te kijken of en zo ja, welke vorm van respijtzorg mogelijk en het meest
passend is voor u.

Wilt u meer informatie over (de mogelijkheden voor) respijtzorg in Kampen, kijk dan eens op:
https://www.kamperkompas.nl/is/een-vraag-over-2/zorgen-voor-een-ander/hulp-bij-de-mantelzorg/respijtzorg

Vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen over de mogelijkheden van respijtzorg in uw situatie?
Overleg dan eens met de zorgaanbieder die zorg levert aan degene voor wie u mantelzorger bent (indien hiervan sprake is) of zij u hierin
verder kunnen helpen.
Of neem contact op met één van de medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg via 038-4691500 | mantelzorg@welzijnkampen.nl

Bron: Een deel van de info uit bovenstaande tekst is afkomstig van Mezzo.nl